PREŠOV (13. január 2017) – Verejnosť v online hlasovaní vybrala najlepšie zariadenia, zamestnanca a produkt cestovného ruchu Prešovského kraja. Víťazi ankety sa tak pripoja k oceneným osobnostiam a dvojici produktov, o ktorých rozhodla odborná porota.

 

 Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja pripravila už po tretí raz KOCR Severovýchod Slovenska. Ocenenie má dve formy – výber odbornej poroty a online hlasovanie verejnosti. Porota rozhodla o ocenených osobnostiach a dvoch produktoch. Verejnosť si v online hlasovaní zvolila NAJ zariadenia, NAJ zamestnanca a tiež NAJ produkt roku 2016. Hlasovanie prebiehalo od 12. decembra 2016 do 12. januára 2017 na stránke organizácie www.severovychod.sk. Nominácie zasielala organizátorom široká verejnosť do konca novembra uplynulého roka.

Ocenenie má poukázať na kvality, motivovať a oceniť tých, ktorí rozvíjajú cestovný ruch kraja vo všetkých jeho oblastiach.

Spolu bolo v ankete odovzdaných vyše 135 252 hlasov, hlasovať sa dalo raz denne z jednej mailovej adresy. „Všetci nominovaní prispievajú svojimi službami, aktivitami a kvalitou k rozvoju cestovného ruchu v kraji. Kultúrne i zábavné a športové zariadenia, informačné miesta, ubytovanie a gastronómia – to sú veľmi dôležité súčasti cestovného ruchu. Hlasovaním mohla verejnosť vyjadriť sympatie a podporu svojim obľúbencom,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.


Prehľad víťazov online hlasovania:                                                    

 • NAJ kultúrne zariadenie: Kultúrno-turistické centrum Bardejov (Poľsko-slovenský dom)
 • NAJ zábavné/relaxačné zariadenie: Lanové centrum Outdoorpark, Prešov
 • NAJ informačné zariadenie: Mestská informačná kancelária Poprad
 • NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Zelená Lagúna****, Domaša
 • NAJ reštaurácia: reštaurácia Poézia, Hotel Hviezdoslav****, Kežmarok
 • NAJ kaviareň/bar/čajovňa: Nestville Chocolate, Hniezdne
 • NAJ zamestnanec: Matúš Baláž, čašník – reštaurácia Poézia, Hotel Hviezdoslav****, Kežmarok
 • NAJ produkt (hlasovanie): videopozvánka Oddych duše (autormi sú žiaci SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná ul.)

NAJ kultúrnym zariadením sa stalo Kultúrno-turistické centrum Bardejov známe aj ako Poľsko-slovenský dom. Za desať rokov svojej pôsobnosti zorganizovalo zariadenie vyše 560 rôznych podujatí, koncertov, divadelných predstavení, výstav, športových súťaží, tvorivých dielní a seminárov. Zároveň slúži ako miesto nadväzovania kontaktov a výmeny skúseností medzi slovenskými a poľskými partnermi, ale aj s partnermi z iných krajín. V ocenení strieda Ľubovnianske múzeum (víťaz 2015) a Múzeum a hrad v Kežmarku (víťaz 2014)

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční 26. 1. o 11.30 hod. na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.

Sledujte aktivity KTC Bardejov na Facebooku

Text poskytla: KOCR Severovýchod Slovenska, Spracoval: M.M.

 

 
 
 
 

 

Vážené dámy, vážení páni, milí naši klienti, kolegovia a fanúšikovia!

je pre nás veľkou cťou, že vás môžem informovať o tom, že naša organizácia KTC Bardejov - Poľsko-slovenský dom bola nominovaná na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2016 v kategórii NAJ kultúrne zariadenie.

Okrem toho bola v kategórii NAJ informačné zariadenie nominovaná Turisticko- informačná kancelária Bardejov.

Ak si myslíte, že sme boli nominovaní oprávnene a ste s našimi službami spokojní, venujte prosím Váš drahocenný čas krátkemu hlasovaniu na stránke: http://www.severovychod.sk/…/hlasovanie-naj-v-cr-presovske…/

Hlasovať je možné od 12. 12. 2016 do 12. 1. 2017, pre každú mailovú adresu raz za 24 hodín. (TIP: Ak nám fandíte veľmi, dá sa hlasovať ta toto obdobie viackrát:-)

V ankete súťažia v iných kategóriách aj viaceré bardejovské podnikateľské subjekty. Podporte prosím aj tie, ktoré poznáte a ste spokojní s ich službami. Okrem toho, že každý chce vyhrať, výsledky hlasovania budú pre nás indikátorom pre hodnotenie našej činnosti, propagácie a podnetom pre ďalší rozvoj! Ďakujeme vopred za každú formu podpory!

naj

 

Súťažný poriadok 6. ročníka Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže

Moje Nízke Beskydy

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Organizátorom súťaže je Gorlické centrum kultúry – Poľsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Mestský úrad v Gorliciach, Kultúrne a turistické centrum – Poľsko-slovenský dom v Bardejove.
 2. Podmienky súťaže určuje tento súťažný poriadok, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.
 3. Súťaž sa koná v dvoch tematických kategóriách:

a) ľudia a kultúra,

b) príroda a architektúra.

 1. Každá fotografia musí byť vyhotovená autorom osobne a zobrazovať územie Nízkych Beskýd. Zvlášť podstatné je zachytiť krásy a jedinečnosti tohto regiónu, ukázať neopakovateľné, charakteristické pre Nízke Beskydy prvky a javy.
 2. Súťaž je adresovaná školskej mládeži.

II. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁC

 1. Každý účastník môže prihlásiť do súťaže maximálne 5 fotografií. Fotografie môžu byť vyhotovené vo farebnej, čiernobielej alebo „sépiovej” verzii, na fotografickom papieri vo formáte minimálne 20x30 cm a bezpodmienečne v elektronickej podobe na CD nosiči, zapísané alebo naskenované v čo najväčšom rozlíšení. Zakazuje sa používať fotomontáž. Fotografie len v elektronickej alebo len v papierovej podobe nebudú zaradené do súťaže.
 2. Súťaž sa bude konať v 2 vekových kategóriách:

$1a)      do 12 rokov

$1b)      do 20 rokov.

 1. Do súťaže sa nesmú prihlásiť fotografie už skôr ocenené v iných súťažiach.
 2. Na zadnú stranu každej fotografie treba nalepiť vyplnenú prílohu č. 1. Na prácach sa nesmú uvádzať žiadne iné údaje.
 3. Do obálky označenej 6. ročník Poľsko-slovenskej fotografičnej súťaže Moje Nízke Beskydy treba vložiť prácu (alebo práce) označenú  prílohou č. 1 ako aj vyplnenú a povinne podpísanú prílohu č. 2. Osobne prílohu č. 2 podpisujú všetky plnoleté osoby a za osoby neplnoleté podpisujú rodičia alebo zákonní zástupcovia. Do obálky treba aj vložiť CD nosič povinne označený pseudonymom autora.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť z účasti v súťaži práce nízkej technickej kvality.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať práce, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v súťaži.
 6. Organizátor nevracia práce, ktoré sa zúčastnili súťaže, diskvalifikované práce ako aj práce vyradené zo súťaže.
 7. Organizátor súťaže informuje účastníkov súťaže, že ich osobné údaje budú uchovávané a spracovávané organizátorom výlučne vsúvislostis vykonávaním ustanovení tohto súťažného poriadku. Každý z účastníkov má právo na prístup a opravu svojich údajov.
 8. Fotografie je potrebné doručiť priamo alebo poštou na adresu:

Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1, 38-300 Gorlice, Poľsko

 1. heslom 6. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy”.

III. TERMÍNY A CENY

 

 1. Termín uzávierky pre prijímanie prác je 18. novembra 2016 (piatok) o 15.00 hod. Rozhoduje dátum doručenia do sídla organizátora.
 2. Fotografie podané alebo zaslané po termíne nebudú zaradené do súťaže.
 3. Organizátor vymenuje porotu súťaže.
 4. Rozhodnutie poroty je definitívne a nebude podliehať verifikácii. Porota si vyhradzuje právo neurčiť víťazov ako aj udeliť rovnocenné miesta.
 5. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spolu s odovzdaním cien vrátane výstavy vybraných prác sa bude konať v Poľsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1, Poľsko v decembri  2016.
 6. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach: Gorlického centra kultúry www.gck.gorlice.pl a Poľsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča v Gorliciach www.dompolskoslowacki.eu.
 7. Laureáti súťaže obdržia vecné ceny v každej vekovej a tematickej kategórii.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Organizátor súťaže má právo na bezplatnú reprodukciu fotografií v: katalógu, tlači, internete a pri nekomerčnom použití spojenom s popularizáciou súťaže.
 2. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené publikovaním nepravdivých osobných údajov alebo iných nepravdivých informácií založených na prihláškach vyhotovených účastníkmi.
 3. Rozhodnutia poroty sú definitívne a záväzné pre účastníkov.
 4. Konečná interpretácia tohto súťažného poriadku ostáva na organizátorovi.
 5. Záležitosti neupravené týmto súťažným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka.
 6. Dodatočné informácie o súťaži poskytuje:

Krzysztof Szadkowski   tel. +48 18 35 35 028 mobil: +48 609 080 161

Marcel Tribus +421 917 484 003 Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................


 


Príloha č. 2

Pseudonym autora -……...…………………………………………………………………….................

Meno a priezvisko autora - ……………………………………………………………………………....

Rok narodenia autora - …………………………………………………………………………...............

Názov školy - ………………………………………………………………………………….................

Adresa školy - …………………………………………………………………………………................

Trieda, ktorú navštevuje autor - ……………………………………………………………….................

Fotografie podané do súťaže:

P.č.

Názov fotografie

Tematická kategória

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

Vyhlasujem, že fotografie podané do súťaže boli vyhotovené mnou osobne. Práva portrétovaných osôb sa im vysvetlili a zobrazené osoby vyjadrujú svoj súhlas s vystavením a publikovaním ich podobizne aj pre reklamné účely súťaže, a zároveň prijímam na seba všetky požiadavky akejkoľvek povahy, ktoré by mohli proti organizátorom súťaže predkladať tretie osoby.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov organizátorom 6. ročníka Poľsko-slovenskej fotografičnej súťaže „Moje Nízke Beskydy” pre účely vyplývajúce z organizačného poriadku tejto súťaže, v súlade so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov v platnom znení (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zaslaním fotografií do súťaže bezplatne prevádzam všetky majetkové autorské práva k nim na organizátora v rozsahu, ktorý mu umožní každé ich použitie v zmysle čl. 50 autorského zákona zo dňa 4. februára 1994 v platnom znení (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

 

……..………………………..

Čitateľný  podpis

 

 

 


Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ"-BARDEJOV

 

Tlačová informácia                                                                       Bardejov 25. októbra 2016

 

Poliaci, Česi i Slováci sú nadšení regiónom Bardejova a Bardejovskými Kúpeľmi

OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov priblížila atraktivity regiónu infocestou

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ - Bardejov zorganizovala v dňoch 21. - 22. októbra 2016 Infocestu o atraktivitách regiónu Šariš Bardejov, Bardejovské Kúpele a okolie. Zúčastnilo sa na nej 31 pracovníkov cestovných kancelárií, organizácií cestovného ruchu a novinárov zaoberajúcich sa touto problematikou z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Na infoceste sa spolupodieľala aj SACR – Praha a to zakúpením lístkov na vlak novinárom z Prahy do Popradu, kde ich čakal transport OOCR.  Informoval o tom riaditeľ OOCR “Šariš” - Bardejov Ing. Radomír Jančošek.

,,Počas dvoch dní sme sa snažili maximálne ukázať to najlepšie z nášho regiónu Šariš Bardejov, Bardejovské pele a okolie. Všade sme mali zabezpečený odborný výklad  a dodatočné informácie nám poskytovala aj pani Mária Raabová z East Slovakia Travel, ktorá nás sprevádzala. Prvý deň sme stretnutie začínali v Hoteli Pod Bránou, ktorý stojí na mieste, kde sa nachádzal najstarší hostinec v Bardejove a kde je momentálne štvorhviezdičkový hotel, kde bol ubytovaný aj slovenský prezident či ministri. Pokračovali sme návštevou pamätníka Holokaustu, prezreli sme si židovské SUBURBIUM v Bardejove, Kultúrne centrum, historické jadro mesta UNESCO BARDEJOV, starú renesančnú radnicu, Baziliku Svätého Egídia. Po obede v reštaurácii Roland sme sa presunuli do Bardejovských Kúpeľov, kde sme videli Balneoterapiu, kolonádu, najstarší skanzen na Slovensku, Múzeum Sisi v hoteli Alžbeta. Účastníci sa na vlastnej koži presvedčili o blahodarnom pôsobení wellness procedúr na organizmus vo Wellness Spa v hoteli Ozón. Večera bola v štýle „Poľovnícke hodyv reštaurácii v hoteli ALEXANDER**** v Bardejovských kúpeľoch, a. s. Na druhý deň sme si pozreli drevené kostolíky UNESCO v Hervartove - kostol sv. Františka z Assisi a v Tročanoch - kostol sv. Lukáša Evanjelistu, ďalej Hrubú Baštu a uličky v Bardejove. Obed bol v Bardejovskej Novej Vsi v Starej Karčme a program skončil návštevou Zborova, prehliadkou Kaštieľa Žofia, s odborným výkladom a prezentáciou  o Hrade Zborov (Makovica),priblížil infocestu R. Jančošek.

 Dodal, že v prípade záujmu o takúto infocestu nevylučuje, že ju v budúcnosti zopakujú, aby čo najviac spropagovali región Šariš Bardejov, Bardejovské pele a okolie. 

Vynikajúce reakcie a slova chvály mali pre organizátorov aj účastníci infocesty:

Kamila Hudečková, redaktorka vydavateľstva Mladá Fronta: ,,Děkuji za příjemné dny strávené u vás v Bardejove. Cesta pro mě byla přínosná a inspirativní a ráda o svých zážitcích v médiích poreferuji.

Marcel Tribus, Kultúrne centrum: ,,Ďakujem veľmi pekne za skvele zorganizovanú infocestu. Boli ste výborným hostiteľom.

n Bošnovič, zahraničný zástupca SACR vo Varšave: ,Blahoželám k úspešnému zvládnutiu infocesty. Keď budeme mať ohlasy z poľskej strany, dáme vedieť.”

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ - Bardejov vyvíja v tomto roku množstvo propagačných aktivít na zvýšenie návštevnosti tohto atraktívneho regiónu severovýchodného Slovenska aj do Poľska a Českej republiky. Okrem infocesty využila v ČR PR kampaň hlavne na internete a v Poľsku billboardovú kampaň. V blízkosti najnavštevovanejších poľských kúpeľov Krynica boli umiestnené dva veľkoplošné plagáty propagujúce najatraktívnejšie lákadlá regiónu - Bardejovské pele a mesto UNESCO Bardejov. Vzhľadom na blízkosť hranice s Poľskom predstavujú Poliaci najväčší podiel zahraničných turistov navštevujúcich Bardejov a jeho okolie. V tomto roku zaznamenala OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov najvyššiu návštevnosť za posledné roky nielen z radov domácich, ale aj poľských turistov. Medziročne sa zvýšil aj počet českých turistov.

Poľsko s jeho 38 miliónmi obyvateľov predstavuje najvýznamnejší zahraničný trh, z ktorého by severovýchod Slovenska mohol čerpať dlhodobo. Potenciál tohto trhu je obrovský. Pri dobrej propagácii by sa mohli počty návštevníkov z Poľska znásobiť. V súčasnosti prevažuje návštevná turistika, keď si Poliaci robia do okolia Bardejova  jednodenné výlety. Ubytovaní sú však na poľskej strane, čím zariadenia cestovného ruchu na Slovensku prichádzajú o tržby. Českí turisti doteraz objavovali severovýchod Slovenska skôr individuálne, skupinovo ich lákajú hlavne Bardejovské kúpele.

OOCR „Šariš“ - Bardejov okrem infocesty, PR aktivít a billbordov v tomto roku propagovala a propaguje región aj vydaním publikácie Bardejov – Turistický sprievodca, ktorá je návštevníkom k dispozícii zdarma. Distribučnými miestami sú zariadenia jej členov. Zakladateľmi sú mesto Bardejov spolu s ďalšími dvomi podnikateľskými subjektami – BARDEJOVSKÉ PELE, a. s., a ADRIÁN LOZÁK, s. r. o. OOCR „Šariš“ - Bardejov. Jej cieľom je zvýšiť návštevnosť Bardejova  a okolia prostredníctvom aktívnej spolupráce členov a ďalších subjektov v cestovnom ruchu, skvalitňovaním marketingu, vzdelávania, propagácie, rozširovaním produktov a služieb. Ťahákom turizmu sú dve najatraktívnejšie lokality horného Šariša - historické mesto Bardejov, ktoré je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a jedny z najkrajších a najobľúbenejších kúpeľov na Slovensku - Bardejovské pele, a. s.

Viac je na : www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk

            Už od začiatku roka 2016 prebieha v poľských mestách významná prezentačná akcia, ktorú v rámci projektu pripravilo Mesto Bardejov a Šarišské múzeum v Bardejove v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Krakove,  Slovenským inštitútom vo Varšave a poľskými múzeami z Tarnova, Zamošče, Glogova a Miňska Mazovieckeho. Cieľom panelovej fotografickej výstavy, ktorá má názov Bardejov – svetové dedičstvo UNESCO, je propagácia Bardejova v Poľsku ako unikátnej pamiatkovej rezervácie a významnej turistickej destinácie Slovenska. V januári videli túto výstavu návštevníci Archeologického múzea Poľského národného múzea v Krakove a reportáž z jej vernisáže odvysielala nedávno aj Bardejovská televízia.

 1. piatok 5. februára 2016 sa v priestoroch Etnografického múzea Poľského národného múzea vo Vroclave uskutočnila ďalšia vernisáž tejto výstavy. Začala sa o 18. hodine vo veľkej sále múzea, kde početných účastníkov a hostí privítal riaditeľ Poľského národného múzea vo Wroclawe Piotr Oszczanowski. Osobitne pozdravil dvoch miestnych otcov biskupov z katolíckej a evanjelickej cirkvi.  Vedúca Etnografického oddelenia tohto múzea Elžbieta Berendt potom predstavila Bardejov a zdôraznila niekoľko zásadných faktov, ktoré svedčia o výnimočnosti a význame nášho mesta a môžu výrazne zaujať poľských návštevníkov.
 2. ďalšej časti vernisáže vystúpil jeden z autorov výstavy, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove František Gutek, ktorý pripomenul dávne kontakty Bardejova s Poľskom a najmä Krakovom. Zdôraznil však aj skutočnosť, že dolnosliezsky región a jeho centrum Vroclav je podľa jazykovedcov  tým miestom, odkiaľ  v 13. a 14. storočí odišli sliezski Nemci, aby osídlili Bardejov a jeho okolie. Svedčí o tom podobnosť ich nárečia s kancelárskou rečou bardejovských Nemcov zachovanou v početných archívnych dokumentoch.
 3. rámci oficiálnej časti vernisáže vystúpil ďalej riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, ktorý prezentovaný výstavný projekt ocenil ako významný vklad do poľsko-slovenskej kultúrnej spolupráce. V rovnakom duchu sa účastníkom prihovoril aj pracovník slovenského honorárneho konzulátu vo Vroclave Leon Susmanek.  

Vernisáž potom pokračovala vlastnou prehliadkou výstavy, ktorá je vo Vroclave prezentovaná na väčšej ploche ako v Krakove. Autori výstavy (František Gutek, Marcel Tribus a Marek Zalewski) ju aktuálne rozšírili o veľkorozmerné fotografie starého Bardejova z Poľsko-slovenského domu v Bardejove a o makety drevených chrámov západného i východného obradu z okolia Bardejova, ktoré poskytlo Šarišské múzeum v Bardejove. Návštevníci vroclavskej výstavy si tak mohli v trojrozmernej zmenšenej forme pozrieť aj ďalšie kultúrne pamiatky z okolia Bardejova, z ktorých sú niektoré zapísané aj v Zozname svetového dedičstva UNESCO (kostol v Hervartove a chrám v Ladomírovej). Pri vstupe do výstavnej siene bola pre návštevníkov pripravená kvalitná brožovaná publikácia o Bardejove s poľsko-slovenskými textami a farebnými fotografiami, ktorú v rámci projektu pripravili vyššie spomínaní autori výstavy a vo vysokom náklade vydali jej organizátori.

Výstava, nad ktorou prevzali patronát veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Dušan Krištofík a primátor Bardejova Boris Hanuščak, bude vo Vroclave inštalovaná do polovice marca a potom sa presunie do ďalšieho poľského mesta – Glogova. V Poľsku je o výstavu veľký záujem a mala by sa prezentovať až v 17 múzeách po celej krajine. Jej organizátori dúfajú, že priaznivý ohlas, ktorý mala v Krakove a Vroclave, pretrvá a Bardejov sa bude všade prezentovať v tom najlepšom svetle.

                                                                                          PhDr. František Gutek

                                                                                             Šarišské múzeum

MMK 1443

MMK 1352

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG