OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov má za sebou úspešný rok, návštevnosť rastie

V stredu 18.decembra 2019 bol kontrolný deň investičnej akcie “Obnova turistickej infraštruktúry v regióne Šariš Bardejov a okolie – náučný chodník  “Čierna Mláka –  Bardejovské Kúpele”. Investor skonštatoval, že revitalizácia náučného chodníka Čierna je dokončená a chodník môže byť odovzdaný do užívania. Celkové náklady dosiahli 13 900 eur a financovala ich Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov. Všetky práce počas cca dvoch mesiacov realizovala regionálna firma Raspol – RB. Informoval o tom riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov Radomír Jančošek.

,,Od októbra prebiehala výmena a obnova poškodených drevených prvkov náučného turistického chodníka Čierna Mláka-Bardejovské Kúpele. Oprava sa týkala predovšetkým zničených a znehodnotených drevených prvkov na altánku – ohnisku Kozub Zimná a na vyhliadke na Hrad Zborov. Jeho súčasťou bola oprava lavičiek, doplnenie  informačných a smerových tabúľ. Celková dĺžka chodníka je 4,46 km a je na ňom 18 tematických zastávok. Zastávky na chodníku sú spolu s informačnými panelmi venované mimoprodukčným funkciám lesa. Z rozhliadne, ktorá je súčasťou chodníka, je nádherný výhľad na Zborovský hrad a jeho okolie. Okrem toho je tam aj kamenná terasovitá vyhliadka na hlavný hrebeň Čergovského pohoria, kaplnka svätého Huberta a príšera vystupujúcu z vôd jazierka pri Zimnej studni. Sú tam aj lavičky na oddych, studničky a zrubové ohnisko. Turistický chodník je majetkom Lesov Slovenskej republiky a bude v ich správe aj po rekonštrukcii. Patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické miesta v Bardejovských Kúpeľoch,“ vymenoval R.Jančošek.

Dodal, že lesnícky náučný chodník Čierna mláka sa nachádza v lesoparku Bardejovských Kúpeľov, v lokalite nad jazierkom v Bardejovských Kúpeľoch. Náučný chodník je zadarmo, celoročný a samoobslužný. Má tri okruhy – Jedľový (1,9 km), Bukový (3,7 km) a Javorový (3,9 km). Slatinné jazierko Čierna mláka vzniklo v terénnej depresii, ktorá v spojení s kamenistou nepriepustnou vrstvou zapríčinila, že voda nemá kam odtekať. Takto vznikli podmienky na významný ekosystém.

Aktivity OOCR v roku 2019

Hlavné aktivity OOCR v roku 2019 smerovali do marketingu a propagácie regiónu, na podporu kultúrnych podujatí a na budovanie a obnovu turistickej infraštruktúry cestovného ruchu. Rozpočet na tento rok presiahol 100 000 eur. Ťažiskové formy cestovného ruchu v regióne Šariš Bardejov sú: Mestský a kultúrny cestovný ruch, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, zimný cestovný ruch, letný cestovný ruch, kongresový cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a agroturistika.

,,Okrem obnovy turistického náučného chodníka Čierna Mláka v Bardejovských Kúpeľoch sa OOCR v tomto roku podieľala aj na štatistickom meraní počtu návštevníkov v regióne v meste Bardejov a Bardejovských Kúpeľoch. Obnovili sme nátery opotrebovaných a zničených turistických altánkov a odpočívadiel v lesoparku mesta Bardejov a v Bardejovských Kúpeľoch, či značenie liečivých singletrackov. K najväčším aktivitám patrila obnova detského ihriska Topľa, propagácia cyklotrasy Aquavelo a tlač Aquavelo mapy a ďalších propagačných materiálov. Aj vďaka týmto aktivitám, spolu s vládnymi opatreniami v oblasti DPH a príspevkov na rekreáciu,  očakávame v tomto roku výrazný nárast návštevnosti v regióne možno až o pätinu,“ odhaduje R.Jančošek.

Región severovýchodného Slovenska má čo ponúknuť – od histórie, kultúry, podujatí, športových aktivít, cyklotrás až po relax a kúpeľnú liečbu v Bardejovských Kúpeľoch.  Skutočným klenotom turistického ruchu  je historické mesto Bardejov zapísané v UNESCO. Vojnová história je zas doménou Svidníka a Dukly. V okolí Bardejova je 6 navzájom prepojených cyklotrás, s dĺžkou takmer 10 km. Tvoria ich 4 liečivé singletracky – Rodinný, Napoleon, Čerešenka a Herkules, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov, Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. K dispozícii je aj necelých 40 km značených turistických chodníkov.

Viac je na : www.bardejov.skwww.kupele-bj.skwww.svidnik.skwww.visitbardejov.sk

 

 

Karanténna stanica – Hľadáte psíka?

Prevádzkovateľ karanténnej stanice v k. ú.obce Komárov slúžiacej pre Mesto Bardejov:

Obchodné meno:        Občianske združenie SOS Psíky Bardejov

Sídlo:                          ul. 9. mája 3, 085 01 Bardejov

Štatutárny orgán:        Stanislava Passiová

IČO:                            42234352

tel. kontakt:                 0902 105 101

e-mail:                         sosopsiky@gmail.com

Občianske združenie SOS PSÍKY vytvorené pre ochranu psíkov a iných živých stvorení v meste Bardejov a jeho okolí. Hľadáme adopčné rodiny, dočasné opatery a láskavých ľudí ochotných pomôcť v NÚDZI, v ktorej sa psíci nachádzajú veľmi často! Sos psíky nie je obyčajná karanténna stanica, kde sú psy nonstop v koterci. Naše psy majú denno-dennú starostlivosť, kvalitné krmivo, pravidelné venčenie a výcvik. Do koterca chodia spokojné a unavené spať. Psíky majú základný výcvik a sú plne socializované a priprávené ísť do tých najlepších domovov.

https://www.facebook.com/stanley.lapajo?fref=ts – aktuálna inzercia

https://www.facebook.com/SOS-PS%C3%8DKY-na-adopciu-342455565909454/

https://www.psysos.sk/hladaju.domov – psíky na adopciu

Občianske združenie SOS PSÍKY vykonáva odchyt túlavých zvierat a prevádzku karanténnej stanice. Pod zabezpečením prevádzkovania karanténnej stanice a odchyte túlavých zvierat sa rozumejú najmä tieto činnosti:

 • zabezpečiť odchyt voľne sa túlajúcich zvierat na území mesta, veterinárnu starostlivosť a zber uhynutých zvierat ich likvidáciu v súlade s platnými predpismi
 • odchytávať, odvážať a umiestňovať opustené a túlavé zvieratá do karanténnej stanice na základe oznámenia občanov a Mestskej polície Bardejov (ďalej len MsP) – lehota na odchyt je stanovená v čo najkratšom čase max. do dvoch hodín od písomného alebo telefonického nahlásenia,
 • poskytovať zdravým a liečeným zvieratám potrebnú dennú starostlivosť pozostávajúcu z denného čistenia klietok a celého areálu karanténnej stanice, zabezpečenia stravy a vody v zmysle platných právnych predpisov a zabezpečenia denného výbehu mimo areálu karanténnej stanice,
 • pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, po jeho prijatí do karanténnej stanice bezodkladne zabezpečiť jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu, označiť ho transpondérom. Ak veterinár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť.
 • vedenie evidencie prijatých zvierat pri ich odovzdávaní do karanténnej stanice (náležitosti obsahu evidencie: čas prevzatia, lokalita odkiaľ bolo zviera dovezené, rasa, kto odovzdal atd.).
 • zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa- psa do karanténnej stanice (prípadne na iné miesto u ostatných zvierat určené po dohode),
 • viesť evidenčné listy zvierat,
 • zabezpečiť podklady zoznamu odchytených zvierat pre každé odchytené nové túlavé zviera MsÚ Bardejov min. 1 krát za týždeň. Podklady zoznamu majú obsahovať: fotografiu, plemeno, miesto, dátum, čas odchytu a odhadovaný vek,
 • dodržiavať schválený prevádzkový poriadok v karanténnej stanici,
 • zabezpečenie všeobecnej starostlivosti (napr. kŕmenie, hygiena, údržba areálu a pod.),
 • zabezpečenie umiestnenia odchytených zvierat u pôvodných alebo nových majiteľov,
 • zabezpečiť údržbu a drobné opravy karanténnej stanice,
 • zabezpečiť odchyt zvierat aj vo večerných a v nočných hodinách ako aj cez dni pracovného pokoja a cez sviatky, pričom v čase od 19.00 hod. do 07.00 hod. vykonávať tieto činnosti na základe oznámenia mestskej polície,
 • prevádzka karanténnej stanice je od 07,00 – 19,00 hod. Pričom sa vyžaduje, aby odchytené zvieratá boli prevzaté do karanténnej stanice aj v čase mimo prevádzkových hodín karanténnej stanice.
 • do uplynutia karanténnej lehoty hľadať nové umiestnenie odchytených zvierat, pokiaľ sa nepodarí v súčinnosti s mestskou políciou a veterinármi nájsť pôvodného majiteľa.

Moje Nízke Beskydy 2019

IX. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy

Kultúrno-turistické centrum - Poľsko – slovenský dom v Bardejove v spolupráci s Gorlickým centrom kultúry – Poľsko-slovenským domom Dušana Jurkoviča v Gorliciach a Mestským úradom v Gorliciach, vyhlásili v júni tohto roku už 9. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy”.
Súťaž je adresovaná školskej mládeži v 2 vekových kategóriách do 12 rokov a do 20 rokov, a koná sa v dvoch tematických kategóriách:
- ľudia a kultúra
- príroda a architektúra.

Každá fotografia musí byť vyhotovená autorom osobne a zobrazovať územie Nízkych Beskýd. Zvlášť podstatné je zachytiť krásy a jedinečnosti tohto regiónu, ukázať neopakovateľné, prvky a javy, charakteristické pre Nízke Beskydy.
Termín uzávierky pre prijímanie súťažných prác je 15. novembra 2019 (piatok) o 15.00 hod. Fotografie je potrebné doručiť priamo alebo poštou na adresu:

Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1, 38-300 Gorlice, Poľsko s heslom 9. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy”.

Súťažné práce môžete doručiť do 15.novembra 2019 aj na adresu Poľsko-slovenského domu v Bardejove ( Radničné námestie č.24).
Bližšie informácie a propozície súťaže nájdete tu: docPropozície_Moje_Nízke_Beskydy_2019.doc

MÓJ BESKID 2019

Bardejovskí lovci perál VI.

Veľká letná súťaž Bardejovskí lovci perál, ktorú už šiesty rok organizuje Kultúrno–turistické centrum v Bardejove pod záštitou primátora mesta Borisa Hanuščaka, zaznamenáva medzi deťmi už od jej vzniku veľký ohlas. V minulom roku sa do nej počas leta zapojilo viac ako 400 mladých lovcov perál, ktorí úspešne riešili jednotlivé úlohy a zbierali perly.

Tohtoročný, už šiesty ročník súťaže sa začiatkom júna naplno rozbehol. Do plnenia zaujímavých úloh a do získavania perál sa hneď od začiatku aktívne zapojili prví lovci, ktorí získali už aj prvé perly. Pre všetkých lovcov, ktorí sa do šiesteho ročníka súťaže Bardejovskí lovci perál zapoja, pripravili aj tento rok organizátori počas leta množstvo vedomostných, zručnostných a špeciálnych úloh, ktoré im umožnia nielen aktívne tráviť voľný čas, ale hlavne naučiť sa hravou formou množstvo zaujímavosti o našom krásnom historickom meste Bardejov. Stať sa lovcom, súťažiť, zbierať perly a vyhrať zaujímavé ceny, môžu počas celého leta nielen jednotlivci, ale aj celé rodiny alebo triedy, teda každý, kto sa zaregistruje na Základni lovcov perál, ktorou je Poľsko-slovenský dom na Radničnom námestí 24 v Bardejove.

 

Svoje úspechy v hre Bardejovskí lovci perál si môže každý lovec zaznamenávať do svojho Denníka lovca, do ktorého môže každý týždeň za splnenie jednotlivých úloh získať pečiatky. Za získanie 3 pečiatok dostane každý lovec jednu perlu s číslom, ktorá sa zaregistruje k jeho menu a vloží do žrebovacieho osudia v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí 24 Bardejov, kde je základňa lovcov perál. Počas celej hry, ktorá trvá od 17.6. do 30.9.2019 bude úlohou lovcov získať za splnenie úloh aspoň desať perál a hrať tak o tri zaujímavé hlavné ceny, bicykel a dva tablety. Ak by sa to však niekomu nepodarilo, nemusí byť smutný, pretože okrem hlavných cien je pre súťažiacich pripravených aj ďalších tridsať zaujímavých, hodnotných cien, o  ktoré sa naozaj oplatí zabojovať. Do žrebovania o ďalších 30 cien budú zaradení všetci lovci, ktorí v hre získajú aspoň jednu perlu. Všetky ceny budú súťažiacim rozdané pri záverečnom žrebovaní, ktoré sa uskutoční v rámci sprievodného podujatia po ukončení hry.

Na spoločné stretnutia pri súťažiach a na všetkých lovcov sa už teraz teší dráčik Ohniváčik a jeho sestrička dračica Plamienka, ktorí budú pre všetkých lovcov počas celej letnej hry pripravovať zaujímavé úlohy.

Súťaž je teda odštartovaná a je už v plnom prúde, ceny pre šikovných súťažiacich sú  pripravené, stačí sa len zapojiť.

Podrobnejšie informácie o súťaži sa dozviete aj na internetovej stránke www.lovciperal.sk alebo na Facebooku: Bardejovskí lovci perál. Veľa šťastia pri hľadaní perál prajeme všetkým lovcom!

Pestrý víkend v KTC Bardejov

Pestrý víkend, bohatý na zaujímavé kultúrne podujatia sme v Kultúrno-turistickom centre v Bardejove odštartovali už v piatok 17.5.2019 o 16.30 hod., vernisážou výstavy obrazov mladej umelkyne Miroslavy Valkovičovej Hiščarovej. Výstava pod názvom Cesta je prvou verejnou prezentáciou tvorby tejto bardejovskej rodáčky, ktorá momentálne žije v Nitre a výtvarnému umeniu sa venuje už od malička. Preferuje hlavne techniku maľby akrylovými farbami, ale používa aj rôzne iné techniky tvorby. Venuje sa aj tiež šperkárstvu, výrobe dekoratívnych predmetov, príležitostnej výrobe hračiek a tiež aj písaniu poézie a aranžérstvu. Súčasťou výstavy Miroslavy Valkovičovej Hiščarovej je aj dobrovoľná zbierka na obnovu a záchranu Zborovského hradu, ktorý táto mladá umelkyňa stvárňuje na svojich viacerých maľbách. Na vernisáž výstavy prijal pozvanie aj pán Vladimír Kaminský, predseda združenia za záchranu Zborovského hradu, ktorý návštevníkov výstavy oboznámil s dianím a prácami, ktoré aktuálne na hrade Zborov prebiehajú. O kultúrny program podujatia sa postarali žiaci ZUŠ M. Vileca, Sára Hlavinková, Matej Hlavinka a Linda Hanobiková. Výstava, ktorá je umiestnená v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí 24 v Bardejove, potrvá do 9.6.2019 a ste na ňu všetci srdečne pozvaní!

V sobotu 18.5.2019 od 10.00-14.00 hod. pozval dráčik Ohniváčik deti z Bardejova a okolia na HRAVÚ SOBOTU S DRAKMI. Podujatie, ktoré Kultúrno-turistické centrum v Bardejove pripravilo v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24, bolo zaujímavou súčasťou tohtoročných prvých Komunitných trhov, organizovaných Komunitnou nadáciou.

Pre viac ako päťdesiat detí, ktoré spolu s rodičmi na hravé stretnutie s drakmi prišli, dráčik pripravil zaujímavý program, plný zábavy, súťaží, hier, ale aj rôznych tvorivých aktivít, na ktorých deti strihali, lepili, maľovali, modelovali a vyrábali rôzne zaujímavé drobnosti. Tí odvážnejší, ktorí sa nebáli mohli spolu s dráčikom navštíviť aj strašidelnú dračiu pivnicu, v ktorej Ohniváčik býva.

Deťom, ktoré na stretnutie s drakmi prišli Ohniváčik predstavil aj svoju novú dračiu sestričku, ktorá sa vyliahla len pred nedávnom a nemá ešte žiadne meno. Spoločne sa rozhodli, že jej aj oni prispejú svojimi typmi, na najkrajšie meno pre dračicu. Počas celého podujatia vládla medzi deťmi super nálada. Rodičia si mohli pokojne nakúpiť rôzne výrobky na trhoch a deti sa tešili, že mohli s dračími kamarátmi prežiť zaujímavú sobotu. Už teraz sa Ohniváčik so sestričkou teší na ďalšie podobné stretnutie s deťmi.

Nedeľné popoludnie 19.5.2019 patrilo účastníkom 101. Bardejovských potuliek. Atraktívne Bardejovské potulky, pravidelne spojené so zaujímavým výkladom histórie nášho nádherného mesta v podaní archeológa, historika, hudobníka Petra Harčara, si od ich vzniku až doposiaľ podmanili srdcia mnohých pravidelných účastníkov. Tento rok sa účastníci potuliek stretli už po stý raz. Toto významné potulkárske jubileum spoločne oslávili v nedeľu 19.5.2019, v galérii Poľsko-slovenského domu, kde sa ich v rámci 101. potulky zišlo viac ako šesťdesiat. Príjemnú atmosféru stretnutia doplnil svojim výkladom aj pán Martin Kutný, akademický sochár a reštaurátor mnohých významných historických pamiatok, ktorý návštevníkom porozprával o svojej práci a predstavil im aj niekoľko zreštaurovaných pamiatok a objektov. Rozpovedal im aj príbeh o soche kata, ktorú vytvoril spolu so svojim synom a už od začiatku jej umiestnenia na Radničnom námestí sa stala obľúbeným objektom na fotenie pre turistov, ale aj domácich návštevníkov.

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Megakraslica je späť!

Unikátny projekt, či skôr pokračovanie novodobej tradície „Bardejovské vajce“ , sa   2.apríla dožili svojho piateho, tak trochu jubilejného, pokračovania. Radničné námestie po roku opäť zdobí megakraslica, ktorá je vďaka svojim rozmerom výška 2 m, obvod 4,2 m , od roku 2015 zapísaná v Slovenskej knihe rekordov. Tohto roku sa o jej výzdobu postarali žiaci ZŠ s MŠ Pod Vinbargom a opäť má jedinečnú, výnimočnú podobu. Súčasťou odhalenia tohtoročnej podoby vajca bol aj kultúrny program pripomínajúci Veľkonočné zvyky, ktorý taktiež pripravili žiaci ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. Každé zo zúčastnených detí, ktoré prispelo k ozdobeniu okolia megakraslice svojim veľkonočným vajíčkom, získalo sladkú odmenu. Slávnostné odhalenie megakraslice sa naviac tešilo rekordnej účasti žiakov základných a materských škôl, či seniorov, ale aj širokej verejnosti. Bardejovské vajce bude na Radničnom námestí do konca apríla , kedy sa dozvieme aká postavička sa z neho vyliahne. Tou prvou bol Dráčik, ktorý celé podujatie moderoval. Ide o prvé zo série podujatí, ktoré Poľsko-slovenský dom usporadúva pri príležitosti sviatkov jari, Veľkej noci. Tým ďalším bude výstava „Krehká krása“, prezentácia ručne maľovaných kraslíc, ktorú usporadúva v spolupráci s Oblastnou organizáciou Únie žien Slovenska v Bardejove. Jej originálna vernisáž bola v nedeľu 7.4.2019 o 15.00 hod. v Poľsko – slovenskom dome. Výstava potrvá do 16.4.2019.

            Bardejovské vajce píše každý rok svoj jedinečný príbeh. Tohto roku je potrebné sa za jeho tvorbu poďakovať ZŠ s MŠ Pod Vinbargom a spoločnosti Bardterm, ktorá s nami pri jeho údržbe a uskladňovaní už 5 rokov aktívne spolupracuje. A nepochybne ide o minimálne slovenský unikát.

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

20190402- DSC1695

Ocenené fotografie a jubilejná Expedičná kamera

Začiatkom týždňa dňa 11.3.2019 sme v Kultúrnom a turistickom centre otvorili výstavu poľskej fotografky Alicje Przybyszowskej s názvom Ekwiwalent. Vernisáž sa konala za bohatej účasti poľských aj slovenských fotografov s hudobným podmazom mladého umelca Timoteja Jančošeka.

Poľská fotografka pochádza z mesta Novy Sacz. Téme fotografia sa venuje od začiatku 90-tych rokov minulého storočia. Je absolventkou Vyššej štátnej odbornej školy v Novom Saczi v odbore výtvarné umenie a digitálna tvorba obrazu. Získala ocenenie Sadeckie zlaté jablko za zásluhy v kategórii Zem Sadecka v oblasti fotografie, diplom od primátora mesta Krynica za úspechy a zviditeľnenie Mesta Krynica Zdroj svojimi umeleckými fotografiami a bola jej udelená aj medaila za zásluhy vo fotografickej oblasti k 100. výročiu nezávislosti Poľska (1918-2018). Je iniciátorkou, organizátorkou a kurátorkou národných fotografických súťaží, kde opakovane sedí v porote, tieto fotografie ďalej postupujú v súťažiach doma aj v zahraničí. Podieľa sa tiež na rôznych charitatívnych akciách a aukciách. Od roku 2019 prednáša na Fotografickej škole Katarzyny Bielak.

Všetky jej práce sú vysoko ocenené doma aj v zahraničí a vy máte jedinečnú možnosť pozrieť si ich vo výstavnej sieni Poľsko-slovenského domu do 29.3.2019. Tešíme sa na Vás!

Jubilejná Expedičná kamera oslavuje 10 rokov! Sme radi, že vďaka veľkej priazni a obľúbenosti u divákov sa spoločne podieľame a prinášame dobrodružné zážitky na filmovom festivale, ktorý sa koná dvakrát do roka v priestoroch Poľsko-slovenského domu. V tohtoročnej jarnej časti Expedičnej kamery ste sa mohli vžiť do kože otca a jeho osemnásťročnej dcéry, ktorí sa vybrali na vlastnú päsť na peruánsko-brazílsku hranicu do vnútra amazonskej džungle hľadať kmeň Matsés alebo sa vybrať po stopách Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera, ktorí v roku 1944 utiekli z pekla koncentračného tábora v Osvienčime a absolvovali 170 km dlhú cestu až do Žiliny, aby podali svedectvo o systematickom vyvražďovaní Židov.

Ďalšiu časť dobrodružného premietania Snow film fest Vám prinesieme v zime. O presnom termíne Vás budeme včas informovať. Ďakujeme všetkým za priazeň!

Mgr. Lívia Šarišská

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Medzi najlepšími v CR Prešovského kraja sú aj subjekty OOCR ,,Šariš“- Bardejov

Medzi najlepšími v cestovnom ruchu Prešovského kraja za minulý rok zabodovali aj zariadenia a osobnosti z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov. 5. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2018 vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska  a online hlasovanie prebiehalo od 14. decembra 2018 do 13. januára 2019.


 1. ankete sa Dukla Destination Svidník umiestnila na 2.mieste v kategórii ,,NAJ informačné zariadenie“, s počtom hlasov 1300. Predbehli ho iba víťazné tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec a Tatranská Lomnica s 1612 hlasmi.
 2. ankete sa Skanzen Bardejovské Kúpele umiestnil na 3.mieste v kategórii ,,NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia“. Skanzen dostal 746 hlasov, čo mu vynieslo tretie miesto. Na 1.mieste skončil Tatranský ľadový dóm na Hrebienku s 1821 hlasmi a na 2. mieste Hrad Šariš vo Veľkom Šariši s 1571 hlasmi.
 1. hlasovaní sa ešte umiestnili, z pôsobnosti OOCR Šariš Bardejov v kategórii NAJ produkt so 751 hlasmi rovnako na 3.mieste, Family (Lekársky singletrack)  Vyhral Bežecký areál Štrbské Pleso (2178 hlasov) a na 2.mieste bola expozícia Svet dávnych vekov v Kaštieli Hanušovce (1928 hlasov).

V kategórii NAJ zamestnanci skončil na 5.mieste s 528 hlasmi Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR ,,ŠARIŠ“–Bardejov. Ďalšie výsledky sú na stránke KOCR: https://www.severovychod.sk/clanok/hlasovanie-naj-v-cestovnom-ruchu-2018

Predsedníčka OOCR ,,ŠARIŠ“–Bardejov Tamara Šatanková k tomu povedala: ,,Výsledkom činnosti OOCR v posledných rokoch je, že dĺžka obnovených značených turistických chodníkov v okolí Bardejova a Bardejovských Kúpeľov dosahuje takmer 40 km. Popri tom sa vybudovalo a udržiava na tomto území aj sieť navzájom prepojených šiestich cyklotrás, s celkovou dĺžkou viac ako 8 km. Tvoria ju štyri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon, Čerešenka a najnovšie Herkules, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. K tomu sa obnovili aj desiatky altánkov a odpočívadiel a vybudovali oddychové a športové zóny pre deti.“

Dodala, že sa vytlačili tisíce letákov, máp, turistických sprievodcov, upozorňujúcich na pamiatky UNESCO  v Bardejove, liečivé, wellness, historické a turistické atrakcie v Bardejovských Kúpeľoch, drevené kostolíky v regióne, na prírodné a kultúrne dedičstvo tohto menej poznaného kúta Slovenska. K tomu vznikol aj prezentačný video film, nová webstránka www.visitbardejov.sk, región sa prezentoval aj na svetových veľtrhoch, spolupracuje pri propagácii s informačnými centrami a KOCR Severovýchod Slovenska. Mimoriadne silnou stránkou je propagácia regiónu. Tlačové informácie každý mesiac informujú v stovkách výstupov na internete, ale aj v celoštátnych a regionálnych tlačených médiách, o aktivitách a atraktivitách regiónu a to nielen na Slovensku, ale aj v ČR a menšom rozsahu aj v Poľsku.

,,Nemalú zásluhu na tomto rozvoji má aj Radomír Jančošek v pozícii riaditeľa OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov, ktorý svojim osobným prínosom výrazne prispel k rozvoju cestovného ruchu severovýchodného Slovenska. Osobnou účasťou na vytipovaní, príprave a realizácii množstva projektov dokázal, že aj relatívne malá oblastná organizácia cestovného ruchu môže dobudovaním atrakcií a vytrvalou, vysoko profesionálne vedenou  propagáciou pozdvihnúť svoj región. Jeho nominácia v ankete v kategórii NAJ zamestnanci bolo plne oprávnená,“ vyzdvihla T.Šatanková.

Poukázala aj nato, že len v roku  2018 sa i s osobnou účasťou Radomíra Jančošeka podarilo OOCR ,,Šariš“ – Bardejov úspešne realizovať množstvo projektov. Patria k nim: obnova rozhľadne Kamenná Hora, obnova turistického okruhu Ostrá Hôrka, nový turistický singletrack Herkules pre cyklistov i peších Bardejov-Bardejovské Kúpele, s dĺžkou cca 1,3 km, obnova drobnej turistickej infraštruktúry v areáli rekreačného jazierka v Bardejovských Kúpeľoch. Okrem toho sa OOCR ,,Šariš“ – Bardejov ako partner podieľa na novej štvorjazyčnej cyklomape AQUAVELO. Ide o 230 km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szczawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou.

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

webdesign Webdesign, tvorba web stránok