Moje Nízke Beskydy

Súťažný poriadok 6. ročníka Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže

Moje Nízke Beskydy

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Organizátorom súťaže je Gorlické centrum kultúry – Poľsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Mestský úrad v Gorliciach, Kultúrne a turistické centrum – Poľsko-slovenský dom v Bardejove.
 2. Podmienky súťaže určuje tento súťažný poriadok, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.
 3. Súťaž sa koná v dvoch tematických kategóriách:

a) ľudia a kultúra,

b) príroda a architektúra.

 1. Každá fotografia musí byť vyhotovená autorom osobne a zobrazovať územie Nízkych Beskýd. Zvlášť podstatné je zachytiť krásy a jedinečnosti tohto regiónu, ukázať neopakovateľné, charakteristické pre Nízke Beskydy prvky a javy.
 2. Súťaž je adresovaná školskej mládeži.

II. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁC

 1. Každý účastník môže prihlásiť do súťaže maximálne 5 fotografií. Fotografie môžu byť vyhotovené vo farebnej, čiernobielej alebo „sépiovej” verzii, na fotografickom papieri vo formáte minimálne 20x30 cm a bezpodmienečne v elektronickej podobe na CD nosiči, zapísané alebo naskenované v čo najväčšom rozlíšení. Zakazuje sa používať fotomontáž. Fotografie len v elektronickej alebo len v papierovej podobe nebudú zaradené do súťaže.
 2. Súťaž sa bude konať v 2 vekových kategóriách:

$1a)      do 12 rokov

$1b)      do 20 rokov.

 1. Do súťaže sa nesmú prihlásiť fotografie už skôr ocenené v iných súťažiach.
 2. Na zadnú stranu každej fotografie treba nalepiť vyplnenú prílohu č. 1. Na prácach sa nesmú uvádzať žiadne iné údaje.
 3. Do obálky označenej 6. ročník Poľsko-slovenskej fotografičnej súťaže Moje Nízke Beskydy treba vložiť prácu (alebo práce) označenú  prílohou č. 1 ako aj vyplnenú a povinne podpísanú prílohu č. 2. Osobne prílohu č. 2 podpisujú všetky plnoleté osoby a za osoby neplnoleté podpisujú rodičia alebo zákonní zástupcovia. Do obálky treba aj vložiť CD nosič povinne označený pseudonymom autora.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť z účasti v súťaži práce nízkej technickej kvality.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať práce, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v súťaži.
 6. Organizátor nevracia práce, ktoré sa zúčastnili súťaže, diskvalifikované práce ako aj práce vyradené zo súťaže.
 7. Organizátor súťaže informuje účastníkov súťaže, že ich osobné údaje budú uchovávané a spracovávané organizátorom výlučne vsúvislostis vykonávaním ustanovení tohto súťažného poriadku. Každý z účastníkov má právo na prístup a opravu svojich údajov.
 8. Fotografie je potrebné doručiť priamo alebo poštou na adresu:

Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1, 38-300 Gorlice, Poľsko

 1. heslom 6. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy”.

III. TERMÍNY A CENY

 

 1. Termín uzávierky pre prijímanie prác je 18. novembra 2016 (piatok) o 15.00 hod. Rozhoduje dátum doručenia do sídla organizátora.
 2. Fotografie podané alebo zaslané po termíne nebudú zaradené do súťaže.
 3. Organizátor vymenuje porotu súťaže.
 4. Rozhodnutie poroty je definitívne a nebude podliehať verifikácii. Porota si vyhradzuje právo neurčiť víťazov ako aj udeliť rovnocenné miesta.
 5. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spolu s odovzdaním cien vrátane výstavy vybraných prác sa bude konať v Poľsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1, Poľsko v decembri  2016.
 6. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach: Gorlického centra kultúry www.gck.gorlice.pl a Poľsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča v Gorliciach www.dompolskoslowacki.eu.
 7. Laureáti súťaže obdržia vecné ceny v každej vekovej a tematickej kategórii.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Organizátor súťaže má právo na bezplatnú reprodukciu fotografií v: katalógu, tlači, internete a pri nekomerčnom použití spojenom s popularizáciou súťaže.
 2. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené publikovaním nepravdivých osobných údajov alebo iných nepravdivých informácií založených na prihláškach vyhotovených účastníkmi.
 3. Rozhodnutia poroty sú definitívne a záväzné pre účastníkov.
 4. Konečná interpretácia tohto súťažného poriadku ostáva na organizátorovi.
 5. Záležitosti neupravené týmto súťažným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka.
 6. Dodatočné informácie o súťaži poskytuje:

Krzysztof Szadkowski   tel. +48 18 35 35 028 mobil: +48 609 080 161

Marcel Tribus +421 917 484 003 Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _ _ _  _ _ 

Príloha č. 1

Pseudonym autora - …………………………………………................

Názov fotografie - …………………………..……………....................

Tematická kategória - ……………………….……………...................

Rok narodenia autora - …………………………………….….............

Miesto urobenia fotografie - ………………………………….............

Názov školy - ……………………………………………....................


 


Príloha č. 2

Pseudonym autora -……...…………………………………………………………………….................

Meno a priezvisko autora - ……………………………………………………………………………....

Rok narodenia autora - …………………………………………………………………………...............

Názov školy - ………………………………………………………………………………….................

Adresa školy - …………………………………………………………………………………................

Trieda, ktorú navštevuje autor - ……………………………………………………………….................

Fotografie podané do súťaže:

P.č.

Názov fotografie

Tematická kategória

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

Vyhlasujem, že fotografie podané do súťaže boli vyhotovené mnou osobne. Práva portrétovaných osôb sa im vysvetlili a zobrazené osoby vyjadrujú svoj súhlas s vystavením a publikovaním ich podobizne aj pre reklamné účely súťaže, a zároveň prijímam na seba všetky požiadavky akejkoľvek povahy, ktoré by mohli proti organizátorom súťaže predkladať tretie osoby.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov organizátorom 6. ročníka Poľsko-slovenskej fotografičnej súťaže „Moje Nízke Beskydy” pre účely vyplývajúce z organizačného poriadku tejto súťaže, v súlade so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov v platnom znení (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zaslaním fotografií do súťaže bezplatne prevádzam všetky majetkové autorské práva k nim na organizátora v rozsahu, ktorý mu umožní každé ich použitie v zmysle čl. 50 autorského zákona zo dňa 4. februára 1994 v platnom znení (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

 

……..………………………..

Čitateľný  podpis

 

 

 

Výstava o Bardejove - Wroclaw

            Už od začiatku roka 2016 prebieha v poľských mestách významná prezentačná akcia, ktorú v rámci projektu pripravilo Mesto Bardejov a Šarišské múzeum v Bardejove v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Krakove,  Slovenským inštitútom vo Varšave a poľskými múzeami z Tarnova, Zamošče, Glogova a Miňska Mazovieckeho. Cieľom panelovej fotografickej výstavy, ktorá má názov Bardejov – svetové dedičstvo UNESCO, je propagácia Bardejova v Poľsku ako unikátnej pamiatkovej rezervácie a významnej turistickej destinácie Slovenska. V januári videli túto výstavu návštevníci Archeologického múzea Poľského národného múzea v Krakove a reportáž z jej vernisáže odvysielala nedávno aj Bardejovská televízia.

 1. piatok 5. februára 2016 sa v priestoroch Etnografického múzea Poľského národného múzea vo Vroclave uskutočnila ďalšia vernisáž tejto výstavy. Začala sa o 18. hodine vo veľkej sále múzea, kde početných účastníkov a hostí privítal riaditeľ Poľského národného múzea vo Wroclawe Piotr Oszczanowski. Osobitne pozdravil dvoch miestnych otcov biskupov z katolíckej a evanjelickej cirkvi.  Vedúca Etnografického oddelenia tohto múzea Elžbieta Berendt potom predstavila Bardejov a zdôraznila niekoľko zásadných faktov, ktoré svedčia o výnimočnosti a význame nášho mesta a môžu výrazne zaujať poľských návštevníkov.
 2. ďalšej časti vernisáže vystúpil jeden z autorov výstavy, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove František Gutek, ktorý pripomenul dávne kontakty Bardejova s Poľskom a najmä Krakovom. Zdôraznil však aj skutočnosť, že dolnosliezsky región a jeho centrum Vroclav je podľa jazykovedcov  tým miestom, odkiaľ  v 13. a 14. storočí odišli sliezski Nemci, aby osídlili Bardejov a jeho okolie. Svedčí o tom podobnosť ich nárečia s kancelárskou rečou bardejovských Nemcov zachovanou v početných archívnych dokumentoch.
 3. rámci oficiálnej časti vernisáže vystúpil ďalej riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, ktorý prezentovaný výstavný projekt ocenil ako významný vklad do poľsko-slovenskej kultúrnej spolupráce. V rovnakom duchu sa účastníkom prihovoril aj pracovník slovenského honorárneho konzulátu vo Vroclave Leon Susmanek.  

Vernisáž potom pokračovala vlastnou prehliadkou výstavy, ktorá je vo Vroclave prezentovaná na väčšej ploche ako v Krakove. Autori výstavy (František Gutek, Marcel Tribus a Marek Zalewski) ju aktuálne rozšírili o veľkorozmerné fotografie starého Bardejova z Poľsko-slovenského domu v Bardejove a o makety drevených chrámov západného i východného obradu z okolia Bardejova, ktoré poskytlo Šarišské múzeum v Bardejove. Návštevníci vroclavskej výstavy si tak mohli v trojrozmernej zmenšenej forme pozrieť aj ďalšie kultúrne pamiatky z okolia Bardejova, z ktorých sú niektoré zapísané aj v Zozname svetového dedičstva UNESCO (kostol v Hervartove a chrám v Ladomírovej). Pri vstupe do výstavnej siene bola pre návštevníkov pripravená kvalitná brožovaná publikácia o Bardejove s poľsko-slovenskými textami a farebnými fotografiami, ktorú v rámci projektu pripravili vyššie spomínaní autori výstavy a vo vysokom náklade vydali jej organizátori.

Výstava, nad ktorou prevzali patronát veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Dušan Krištofík a primátor Bardejova Boris Hanuščak, bude vo Vroclave inštalovaná do polovice marca a potom sa presunie do ďalšieho poľského mesta – Glogova. V Poľsku je o výstavu veľký záujem a mala by sa prezentovať až v 17 múzeách po celej krajine. Jej organizátori dúfajú, že priaznivý ohlas, ktorý mala v Krakove a Vroclave, pretrvá a Bardejov sa bude všade prezentovať v tom najlepšom svetle.

                                                                                          PhDr. František Gutek

                                                                                             Šarišské múzeum

MMK 1443

MMK 1352

Deň sprievodcov

V rámci Svetového dňa sprievodcov Vás pozývame na výlet po drevených kostolíkoch v okrese Bardejov :)

vylet po kostoloch FINAL

ITF Slovakiatour 2016 Bratislava / OOCR ŠARIŠ BARDEJOV

Na 22. ročníku Medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour nechýbal ani región ŠARIŠ BARDEJOV , ktorý sa prezentoval v spoločnom stánku Prešovského kraja. Kultúrne a turistické centrum Bardejov patrí k riadnym členom OOCR ŠARIŠ BARDEJOV.

Turistické zaujímavosti prezentovala veľká expozícia, ktorá patrila k najkrajším a tiež najaktívnejším miestam výstavy.

    Na veľtrhoch sa predstavilo spolu 732 vystavovateľov z 21 krajín, od susednej Českej republiky až po vzdialenú Indiu. Návštevníci dostali informácie od národných centrál cestovného ruchu, cestovných kancelárií, slovenských regiónov, miest,  obcí, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a ďalších subjektov pôsobiacich v tomto sektore.

Štvordňová výstava ITF Slovakiatour (28. – 31. 1. 2016) patrí k najväčším výstavám cestovného ruchu v strednej Európe. Stabilné miesto má v nej Prešovský samosprávny kraj, ktorého expozícia patrí k tým najväčším.

Aj tento rok ju pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá zastrešuje rozvoj turizmu v kraji.

OOCR ŠARIŠ BARDEJOV predstavila počas veľtrhu čerstvo vydaného, 120 stranového "Turistického sprievodcu", ktorý obsahuje informácie o prírodných a historických zaujímavostiach, kultúrnych podujatiach a možnostiach aktívneho oddychu.

Krásy, zaujímavosti a turistické možnosti Prešovského kraja prezentovala pútavá expozícia, ktorej dominoval Ľubovniansky hrad a Tatry s lanovkou.

Návštevníci výstavy mali možnosťochutnať tradičné výrobky kraja, ktoré im ponúkali spoločnosti MCK Prešova Karloff (Tatranský čaj).

Tradičné regióny kraja –Tatry, Severný Spiš a Pieniny, Šariš a Horný Zemplín prezentovali návštevníkom oblastné organizácie cestovného ruchu OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, OOCR Severný Spiš – Pieniny, OOCR Tatry Spiš Pieniny, OOCR Šariš – Bardejov, OOCR Región Šariš, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš  a ich členovia.

Sokoliari, ľudová hudba Bystrianka, súťaže, aj ukážky remesiel doplnili pestrú ponuku kraja pre tisíce návštevníkov.

Odborný sprievodný program, ktorého sa zástupcovia OOCR zúčastnili bol prínosným z pohľadu získania nových poznatkov a informácií.

DSC 0029

 

DSC 0056

Magické Lofoty a Neznáma Senja

Prezentácia o neprebádaných miestach, Magických Lofotách a Neznámej Senji, nie len pre cestovateľov! Už v pondelok 18.1.2016 o 18:00 hod. v galérii Poľsko-slovenského domu :)

Plagat-LOfoty

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

webdesign Webdesign, tvorba web stránok